Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Strokovna komisija je ocenila, da predlagana vrednost projekta ni ustrezna in da predlagani projekt presega zgornjo dovoljeno vrednost 20.000 EUR za posamičen predlog, zato je predlog izločen iz glasovanja. Prav tako pa je podani predlog že zajet v projektu "Vodovod Polhograjski Dolomiti", ki je že uvrščen v NRP Občine Medvode.


Reševanje pomanjkanja vode v vasi Belo

Janez Kos Janez Kos  –  04. 05. 2021  –  Polhograjci 1
93.jpg
93.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

 • V vasi Belo se srečujemo s pomanjkanjem vode.
 • Problem se rešuje z dovažanjem le-te
 • Dovažanje vode poteka z vozili, katerih masa presega predvideno obremenitev obstoječega vozišča, pojavljajo se poškodbe, del ceste je celo zaradi nevarnosti podora zaprt za dvosmeren promet.
 • V primeru zrušitve zemljišča bo oskrba z vodo v primerih pomanjkanja onemogočena
 • Težave se pojavljajo ob največjih nalivih
 • Letno se za to namenjajo precejšna sredstva - prosim občinske uradnike, da navedejo vsote za zadnje tri leta
 • Prebivalstvo se je povečalo za 88 % v zadnjih 20 letih (vir SURS)
 • obstoječi vodohram z 20 kubičnimi metri ne zadošča za pokrivanje potreb v času, ko voda iz zajetja ni primerna za uporabo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Povečanje ali dograditev obstoječega vodohrama za 30 kubičnih metrov bi 

 • Zmanjšala stroške vodooskrbe (sem prepričan, da se vložek v projekt povrne v 10 letih - sem pripravljen pripravit izračun)
 • povečala kvaliteto pitne vode, kajti ta voda ni klorirana
 • pripomogla k ohranitvi cestišča
 • bistveno povečala zalogo vode v primeru požarne ogroženosti

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Po mojem mnenju bi obstoječ vodohram dogradil z novim v primernem volumnu, povezal s starim- že obstoječim. Ker je vsa mehanizacija in signalizacija že na mestu, se bi ob primernem projektiranju voda v obeh zalogovnikih poravnala na isti nivo. Ob primernih nastavitvah sistema- vzdrževanje nivoja na minimalno 80% napolnjenosti, bi zaloga vode zadostovala za potrebe kraja do začetka dotoka primerne vode na črpališču. Kot laik bi namesto betonske konstrukcije izbral plastičen rezervoar, primeren za pitno vodo. 

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Belo- zajetje na Vrheh

Parcelne številke ne poznam, glede na to, da je vodohram v lasti občine, predvidevam, da stoji na občinskem zemljišču.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

v letu 2021, kajti predlogi se zbirajo za leto 2021

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ob zagotovitvi sredstev sem pripravljen projekt izpeljat za 20 % ceneje kot najcenejši ponudnik, ki ga bo našla občina. Pripravljen sem zbirati prostovoljne prispevke krajanov in jih povabiti k delu, ki ga zmoremo, smo v preteklosti že dokazali, da smo pripravljeni na delovne in stvarne vložke.

Slik mi ni uspelo dodati, ker je predviden premajhen prostor, nameraval pa sem priložit slike par let stare ceste.

 


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
Nima definiranih mejnikov