Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Strokovna komisija je ocenila, da predlagana vrednost projekta ni ustrezna in da predlagani projekt presega zgornjo dovoljeno vrednost 11.000 EUR za območje KS Zbilje, zato je predlog izločen iz glasovanja. Prav tako pa je predlagani projekt zajet v projektu "Zbilje - turistično, športno in rekreativno središče", ki je že uvrščen v NRP Občine Medvode.


Obnovitev peš poti ob jezeru

ŽigaB ŽigaB  –  02. 05. 2021  –  KS Zbilje
72.jpg
72.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Dolgo časa že živi ideja o poti okoli Zbiljskega jezera.

Z ureditvijo stare peš poti, kot je nekoč že bila, (od Gustla do čolnarne) bi omogočili Medvoščanom dostop do Zbiljskega jezera, Zbiljci pa bi imeli lepo gozdno pot skoraj do Medvod. 

S tem bi tudi razbremenili polna parkirišča v Zbiljah ob lepem vremenu.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ureditev in utrditev peš poti, postavitev ograje, kjer je potrebna

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potreben pregled brežine in preveriti pri vodstvu Savskih elektrarn

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Zbilje, (pod Gustlom do Gostišča Jezero),

ob jezeru, lastnik Savske Elekrtrarne Ljubljana d.o.o.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Projekt se lahko izvede kadarkoli, oz čimprej

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Veliko bi krajani bili sposobni narediti sami, ker bi radi imeli to pot.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov