Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projekt ureditve parkirišča v Smledniku pod Starim gradom je že uvrščen v NRP Občine Medvode. Drugi del predloga, ki se nanaša na postavitev zapornice, ni izvedljiv, saj gre za javno kategorizirano cesto, ki je ni dovoljeno zapirati. Iz tega razloga je projekt izločen iz glasovanja.


Rampa na cesti na Stari grad +parkirna ura

DamhanaB DamhanaB  –  01. 05. 2021  –  KS Smlednik

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Živimo pod Starim gradom in se dnevno odpravimo pes po cesti na grad. Problem vidimo v tem, ker se dnevno vozi predvsem mladina z avti na grad. Tudi velikokrat v nočnih urah. 

Gor puščajo smeti,  katere potem domačini pobiramo, ker jih mečejo kar ven iz avta. Z postavitvijo rampe spodaj (desno je že ena rampa) bi se to lepo uredilo.

Potem pa je problem se parkiranje. Urediti bi bilo potrebno parkirišče (označbe) in postaviti parkirno uro. S tem bi KS v blagajno prejela nekaj denarja.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Dvižna rampa na daljinca na cesti na Stari grad

Ureditev parkirišča pod Starim gradom

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Smlednik 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Čimprej 

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov