Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Strokovna komisija je ocenila, da predlagana vrednost projekta ni ustrezna in da predlagani projekt presega zgornjo dovoljeno vrednost 20.000 EUR za posamičen predlog, zato je predlog izločen iz glasovanja. Prav tako je reševanje problematike vključeno v sklopu projekta "Cesta Seničica - Malenšek - Cvajnar - II. faza", ki je že vključen v NRP Občine Medvode.


Asfaltiranje Ceste v Žlebe

Nika Erjavec Nika Erjavec  –  16. 04. 2021  –  Polhograjci 2
45.jpg
45.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Asfaltiranje makadamske ceste bi odpravilo nenehno sanacijo obstoječe ceste, poleg tega pa ne bi bilo takega zapraševanje hiš, ki so v bližini.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Asfaltiranje dela makadamske ceste Cesta v Žlebe.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Asfaltiranje.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Del ceste (Cesta v Žlebe), ki leži v območju Polhograjci 2. Priložena slika.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

/

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ne.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov