Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ne dosega spodnje dopustne meje, ki znaša 3.000 EUR, zato se izloči iz glasovanja.


Solarna cestna LED svetilka

Jurepok Jurepok  –  09. 04. 2021  –  KS Seničica – Golo Brdo
21.jpg
21.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

1. Zaradi neosveščenih vaščanov, ki v nočnem času, pod okriljem teme, odlagajo kosovne odpadke v in pred Eko otok

2. Zaradi boljše preglednosti in osvetljenosti (v nočnem času) križišča

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Nakup solarne LED svetilke s senzorjem gibanja

Glej predhodno točko

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Z nakupom svetilke moči okoli 200W

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Golo Brdo - hrib

Na objektu Eko otoka (streha ali napušč)

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Čim prej. Prej bo prostor osvetljen, manj možnosti bo za nočno odlaganje kosovnih odpadkov

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

KS Golo Brdo - Seničnica, po izjavi vodstva, nima finančnih sredstev


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov