Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Podani predlog ni skladen z določili Občinskega prostorskega načrta, zato je predlog izločen iz glasovanja.


Obnovitev Športnega parka v Sori

Fizično oddan predlog Fizično oddan predlog  –  10. 05. 2021  –  KS Sora
174.jpg
174.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Športni park v Sori je bil pred dvema desetletjema zgrajen v organizaciji takratnega Športnega društva Sora in krajanov na lokaciji za POŠ Sora na zemljiških parcelah 161/1 (last krajana) in 162/1 (last Občine Medvode). Športni park obsega veliko travnato površino z igriščem za nogomet ter igriščem za odbojko na mivki. Z zaprtjem Športnega društva v letu 2016 je nujna vzdrževalna dela ( redna košnja trave, urejanje nogometnega in odbojkarskega igrišča, dreves ipd. ) na svoje stroške prevzelo Prostovoljno gasilsko društvo Sora. Tako se je zagotovilo, da bi že tako veliko vloženega truda v Športni park, ne šlo v nič. 

Športni park je tako še vedno v funkciji in je namenjen prvotno načrtovani rekreaciji krajanov – nogomet na travi in odbojka na mivki. Je odličen prostor tudi za zbiranje in druženje krajanov vseh starosti. Del igrišča uporabljajo tudi gasilci za treniranje gasilsko športnih disciplin tako mladine kot članov, saj druge primerne lokacije v bližini ni.

Omenjene aktivnosti v Športnem parku večinoma potekajo v popoldansko-večernem času in tako so aktivnosti omejene do določene ure in vidljivosti. Gasilci pomanjkanje vidljivosti za njihove aktivnosti rešujejo z uporabo gasilskih vozil, uporabo električnih agregatov in prenosnih luči, kar pa na pogostost ni praktično. Je dodatno delo za več operativnih članov, bistvena težava pa je, da vozila in moštvo v tistem trenutku nista pripravljena na morebitno intervencijo. Za ostale športno rekreacijske aktivnosti pa je zgodba drugačna, saj te možnosti ni in tako so površine v večernih urah neizkoriščene, kar je škoda.

Naslednja težava pa je ustrezna obnovitev obeh igrišč ter ostalih zelenih površin. Potrebno je konkretno pristopiti k sanaciji tako travnate površine za nogometno igrišče kot odbojkarskega igrišča z mivko, katero je potrebno v celoti zamenjati (cca. 50m3). Celotne zelene površine so z leti postale neravne in so tako nevarne tudi za razne poškodbe, predvsem zvine in zlome nog zato je nujno potrebna takojšnja sanacija. Tudi obstoječa športna oprema je z leti postala dotrajana in neuporabna. Potrebno je zamenjati gole, mrežo za odbojko, nabaviti nove črte ipd. V bližnji prihodnosti bi morali razmišljati tudi od dodatni zaščitni ograji na obrobjih igrišča, da bi preprečili uhajanje žoge na sosednje kmetijske parcele, urediti garderobe, sanitarije, tuše… Idej za prihodnost je kar nekaj in skrajni čas je, da se s pomočjo krajanov, društev v vasi, Občine Medvode in participativnega proračuna na tej točki začne obnova Športnega parka v Sori. Upam in želim si, da tudi ostali krajani vidijo velik potencial širjenja Športnega parka in njegove dejavnosti na tej lokaciji, ki je ravno v okolici POŠ Sora, katera bi lahko tudi sama ponovno začela koristiti zelene površine in igrišča v športnem parku tudi v dopoldanskem času.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

- Izvedba električne inštalacije in razsvetljavo na obstoječih kandelabrih

- Sanacija travnate površine nogometnega igrišča

- Sanacija odbojkarskega igrišča na mivki

- Nabava nove športne opreme

Predlagam torej dokončno ureditev in umestitev Športnega parka v okolico.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Določena groba zemeljska dela za razsvetljavo že izvedena v preteklosti. Postaviti ustrezno električno omarico za vklop in izklop razsvetljave ter napeljati električno napeljavo do kandelabrov. Na drogove namestiti ustrezne svetilke.

S pomočjo vrtnarskega podjetja sanirati poškodovane travnate površine ter zamenjati mivko na odbojkarskem igrišču.

Nabaviti novo športno opremo ( nogometni goli, odbojkarska mreža...).

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Naselje Sora. Izvedba del na parcelnih številkah KO Sora, 161/1 in 162/1.

Soglasje lastnika priloženo.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Izvedba se lahko prične takoj, saj smo tik pred poletjem, ko bomo lahko vsi krajani koristili Športni park.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Financiranje bi bilo lahko izvedeno tudi s pomočjo krajevnih društev, podjetij in dodatnim angažiranjem za prostovoljno delo krajanov in somišljenikov.

Predlagatelj: Damir Gaber


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov