Ta projekt ni bil izglasovan.

Postavitev abakusa na otroškem igrišču OŠ Simona Jenka

Marko Valencic Marko Valencic  –  07. 05. 2021  –  KS Smlednik
154.jpg
154.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Izziv: razvijati desno polovico možganov ( uporaba Brainobrain metode), seznaniti krajane z izzivom - naučiti se računati z abakusom.

Dolgoletna raziskovanja razvoja človekovih moţganov so pokazala, da je med obdobjem oblikovanja mentalnega razvoja (4.–14. leta) izjemno pomembno, da se izvaja miselna gimnastika za boljši razvoj moţganske kapacitete in s tem enakomeren razvoj leve in desne možganske polovice. Ker je klasično šolanje večinoma usmerjeno v razvoj leve moţganske polovice, ki skrbi za logiko, razumskost in analitičnost, je desna polovica, ki je odgovorna za kreativnost, običajno slabše razvita, kljub temu pa je izjemno pomembno, da je dobro razvita, saj ima izjemen pomen pri hitrosti učenja, koncentraciji, spominu, empatiji, iskanju kreativnih rešitev itd.

Metoda Brainobrain je enostavna, zabavna in otrokom zelo privlačna, namenjena otrokom z normalnim telesnim, čustvenim in miselnim razvojem. Namenjen je tudi otrokom, ki imajo visok inteligenčni koeficient in so odlični v matematiki.

 Otroci se prve 3 do 4 mesece učijo računati z abakom, nato nadaljujejo z računanjem brez abaka tako, da si ga vizualizirajo, torej računajo v mislih. Otroci se tako učijo biti pozorni na svoje misli in vadijo, da bi povečali notranjo jasnost s sliko kroglic. Kadar vadijo uporabo svojih vizualnih abakov, je aktivirana njihova domišljija. Učenje po metodi Brainobrain poteka s starodavnim orodjem abakom, lesenim azijskim računalom. Namen metode je razvijati intelekt otrok v zabavnem okolju, prilagojenem razvoju možganov, pri tem pa spodbujati otrokove talente in odkriti njegove sposobnosti.

 Izobraţevalni program Brainobrain temelji na:

Mentalni aritmetiki s pomočjo abaka (metoda VAK: V ‒ vizualno (vid), A ‒ avditivno (sluh), K ‒ kinestetično (dotik, občutek), ki se uporablja za doseganje popolnega razvoja moţganov).

Tehnikah NLP (nevrolingvistično programiranje). Dokazano je, da se najhitreje in najučinkovitejše učenje ali pomnjenje odvija, ko otrok informacije prejema z gledanjem, s poslušanjem in z dotikom.

S pomočjo abaka se ustvarja povezava med levo in desno stranjo možganov ter doseže njihova celostna aktivnost.

NLP (nevrolingvistično programiranje) je znanost o procesu razmišljanja, komunikacije in obnašanja. Z uporabo tehnik NLP otroke spodbujajo k pozitivnem razmišljanju, razvija se njihova samozavest, motivacija in osredotočenje na doseganje njihovih ciljev. S povečanjem zavedanja o sebi in okolju, postajajo odločni v svojih dejanjih in razvijajo vodstvene sposobnosti.

Vir: http://www.padeznik-mojasola.si/wp-content/uploads/2016/06/O%C5%A0_Interdisciplinarno_inovacijski_predlogi_Abak.pdf 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev večjega abakusa na šolskem igrišču in informativne table poleg. V šoli bi, ob iskazanem interesu, ponudili tečaj iz uporabe abakusa - tako učencem, kot krajanom. 

Če bi se dračunanje z abakusom ( npr. v okviru interesne dejavnosti in delno med poukom) "prijelo", bi tako prispevali k razvoju desne polovice možganov.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

V šoli bi najprej z uporabo abakuso seznanili strokovne delavke in delavce ( v obliki tečaja, ki bi ga organizirali - možnost je že v Kranju). Ti bi nato to znanje širili naprej - na učence in krajane.

Našli smo tudi izvajalca, ki je pripravljen skonstruirati večji ( primerno varen) abakus in ga postaviti na našem šolskem igrišču.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Projekt bi se izvedel na šolskem igrišču OŠ Simona Jenka v Smledniku. Parc. št. 378/9 k.o. Smlednik

Po predhodnem dogovoru z lastnikom, občino Medvode. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Projekt bi se izvedel v zgoraj napisanem časovnem obdobju.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

V šoli bi organizirali tečaj iz uporabe abakusa. Imeli bi tudi interesne dejavnosti s to vsebino. Prav tako bi to vsebino ponudili tudi zainteresiranim krajanom.


Vrednost projekta: 7000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov