Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Občina nima vzpostavljenega sistema vzdrževanja in čiščenja javnih sanitarij kot izbirne gospodarske službe, strošek letnega najema premičnega WC-ja pa znaša približno 1.200 EUR na leto. Predlagani projekt ne dosega spodnje dopustne meje, ki znaša 3.000 EUR, zato se izloči iz glasovanja.


Javni WC

Fizično oddan predlog Fizično oddan predlog  –  07. 05. 2021  –  KS Medvode - center

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Omogočiti potnikom "storitve" wc na začetni - končni postaji.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev še dveh (2) wc kabin (moški - ženski), da čakajoči potniki ne bodo opravljali potreb v spodnjih prostorih javne garaže. Zamislite si "vesel" občutek, ko najdeš pred svojo garažo lužo ali velik kupček. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavitev še dveh kabin ob obstoječi za šoferje. 

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Na začetku - koncu potaje 25, na vzhodni strani parcele 69/8 (garaže), zemljišče last občine. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

V letih 2021 ali 2022.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Predlagatelj: Alojz Izlakar


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov