Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Za izvedbo predlaganega projekta je potrebno predhodno urediti novo prižigališče v Hrašah, kar pa vrednostno presega dovoljeno vrednost 20.000 EUR za posamičen predlog, zato je predlog izločen iz glasovanja.


Javna razsvetljava v Hrašah

Fizično oddan predlog Fizično oddan predlog  –  07. 05. 2021  –  KS Smlednik

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

To je sprehajalna pot za vaščane in okoliških vasi, ki vodi do hraškega bajerja. Tu je pet hiš, ki so malo odmaknjene od strnjene vasi. Gradi pa se tudi novo naselje. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev javne razsvetljave z varčnimi svetilkami. Bolj prijazno se je tudi zvečer sprehajati, če je cesta osvetljena, predvsem pa varno. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postaviti je treba dva kandelabra, potegniti električno žico, po ceveh, ki so že vkopane v zemljo. 

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Projekt bi se izvajal v vasi Hraše, ob cesti 723/2, od hišne št. 19 do parcele št. 500 (na robu ceste ob asfaltu je še dovolj prostora za postavitev luči). 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Projekt se lahko izvede v vašem določnem časovnem obdobju. 

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Predlagatelj: Milena Simončič


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov