Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Strokovna komisija je ocenila, da predlagana vrednost projekta ni ustrezna in da predlagani projekt presega zgornjo dovoljeno vrednost 20.000 EUR za posamičen predlog, zato je predlog izločen iz glasovanja.


Sanacija ceste na Branovo

JernejP JernejP  –  07. 05. 2021  –  Polhograjci 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Stalno popravljanje makadamske ceste, ki bi bila brez vaščanov hudournik

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Asfaltiranje in ureditev odvodnjavanja je trajna rešitev saj krpanje lukenj po vsakem deževju ni rešitev

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Preplastitev ceste in vgradnja betonskih kanalih plošč

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov