Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Obstoječi prometni znak - Znak za kolesarsko pot ali stezo (2309), ki je že nameščen, ne prepoveduje prometa za pešce. V kolikor bi bil na obstoječi poti promet za pešce prepovedan, bi moral biti nameščen dodatni prometni znak za prepoved (2214). Obstoječi prometni znak je bil nameščen v skladu s pogoji razpisa, na podlagi katerega smo pridobili nepovratna evropska sredstva za izgradnjo kolesarske poti. Po petih letih po zaključku operacije se lahko izvedena investicija začne uporabljati za drugačne namene. Ker namestitev novega prometnega znaka ni dovoljena, preostali del predloga tako ne dosega spodnje dopustne meje, ki znaša 3.000 EUR, izvedba projekta pa je prav tako predvidena na območju dveh krajevnih skupnosti, zato se projekt izloči iz glasovanja. Je pa vsebina projekta delno zajeta tudi v projektu "Info -tur. tabla PRESKA, klopce in koši za smeti v Bonovcu, zamenjava tabel", ki je uvrščen na glasovanje.


Klopi ob poti čez Bonovec in prometni znak

Jože Jože  –  06. 05. 2021  –  Preska
129.jpg
129.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pot čez Bonovec je že od nekdaj priljubljena sprehajalna pot v Preski. Včasih makadamska pot je bila pred dvema letoma asfaltirana in spremenjena v kolesarsko pot. Glede na prometni znak, ki stoji na začetku in koncu poti, je pot dovoljena le za kolesarje, pa čeprav jo uporabljajo večinoma pešci. Konfliktov med kolesarji in peš uporabniki je veliko, saj pešci nehote ovirajo kolesarje, ki pridirjajo po poti. Poleg tega sta bili sočasno z obnovo Hafnerjeve kapelice odstranjeni dve klopi, ki sta nudili možnost za počitek in so ju sprehajalci radi uporabljali.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo namestitev dopolnilnega prometnega znaka, ki bo tudi pešcem dovoljeval uporabo poti. Ponovno naj se namestijo klopi h kapelici oziroma k tablam, ki so razporejene ob poti za kapelico. Ob klopeh predlagamo zasaditev posameznih dreves, ki bodo nudile senco. Namestitev dveh klopi predlagamo tudi v zgornjem delu poti čez Bonovec, ob gozdu.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Namestitev dveh prometnih znakov na obstoječa stebra s prometnimi znaki. Montaža klopi (skupaj 5 klopi) in zasaditev treh dreves v bližini kapelice.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

k.o. Preska, 244/8, 245/8, 1248/1.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

/

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov