Dopolnitev igral na igrišču POŠ Sora

Tinchy Tinchy  –  05. 05. 2021  –  KS Sora
115.jpg
115.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Z namenom, da se celovito uredi otroško igrišče in ponudi tako šolskim otrokom, kot ostalim obiskovalcem različne možnosti za gibanje in igro na igrišču. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Zaradi zastarelosti so se nekatera igrala morala zamenjati in s predlogom bi jih nadomestili in dokupili še nekaj novih. 

Postavili bi otroško hišico, sestavljeno igralo in stebričke z vrvjo. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebna bi bila le manjša priprava ustrezne podlage za nova igrala in pa njihova postavitev. 

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Namestitev igral bi bila na igrišču Podružnične osnovne šole Sora, parcelna številka 160, k.o. Sora. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Namestitev igral bi se izvedla do septembra 2021, ko se začne novo šolsko leto. 

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ni dogovorjenih dodatnih virov financiranja, pripravljalna dela oz. pripravo podlage pa bi lahko izvedli v dogovoru z nekaterimi krajani. 


Vrednost projekta: 3000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    • Datum objave 28. 12. 2021


      Izveden

      Končna vrednost projekta: 2.941,42 EUR