Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Strokovna komisija je ocenila, da predlagana vrednost projekta ni ustrezna in da predlagani projekt presega zgornjo dovoljeno vrednost 20.000 EUR za posamičen predlog, zato je predlog izločen iz glasovanja. Hkrati pa dodajamo, da je Občina Medvode že pristopila k nakupu dodatnega zemljišča, ki bo omogočal izgradnjo pločnika izven obstoječega cestišča, saj bi z izgradnjo pločnika na obstoječi cesti cesta postala preozka za merodajna vozila.


Izgradnja pločnika do OŠ Preska

Živa Živa  –  05. 05. 2021  –  Preska
114.jpg
114.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pot do Osnovne šole Preska, ki vodi po klancu Preške ceste, je nevarna, saj morajo otroci hoditi ob robu ceste, ki je v jutranjih in popoldanskih urah zelo prometna. To pot uporablja veliko otrok iz Preske, Vaš in tudi vozačev iz Sore. Sicer uradna varna šolska pot že obstaja, vendar vodi po veliko daljši poti, zato za otroke, ki prihajajo s te smeri, ni uporabna.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo izgradnjo pločnika po klancu Preške ceste, od prehoda za pešce pri transformatorju, do šole. Širina pločnika naj bo primerna za srečanje dveh oseb. Tako bodo otroci tudi nivojsko ločeni od vozil in bolj varni na poti v šolo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kjer je sedaj zarisana talna oznaka z apeš hodnik, bi zgradili pločnik, oziroma bi se pločnik ustrezno umestil, glede na zahtevano minimalno širino ceste in pločnika. Ponekod bi bilo mogoče potrebno nasuti teren ali zgraditi manjši oporni zid, da bi pridobili ustrezno širino za pločnik. Pločnik bi potekal v dveh odsekih, z vmesno prekinitvijo na ovinku, kjer je odcep stranske ceste in prehod za pešce. Potrebna bodo gradbena dela.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

k.o. Preska, parcele št: 1268/1, 1267/1, 176/1, 176/2.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Projekt naj se izvede med šolskimi počitnicami, oz. od 1.7. do 31.8.2021.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

/


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov