Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Strokovna komisija je ocenila, da predlagana vrednost projekta ni ustrezna in da predlagani projekt presega zgornjo dovoljeno vrednost 20.000 EUR za posamičen predlog, zato je predlog izločen iz glasovanja.


Sanacija udarnih jam in utrditev bankin od Knavsove smreke proti Planini

Katja Katja  –  05. 05. 2021  –  Polhograjci 2
111.jpg
111.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Cesta od t.i. Knavsove smreke (parcelna številka 433/4, k.o. Žlebe) navzgor (parcelni številki 673 in 672) je polna udarnih jam, ki povzročajo škodo na avtomobilih. Bankine na omenjeni cesti so neutrjene, dva avtomobila pa se na tej cesti zelo težko srečata - obstaja možnost zdrsa. 

Sanacija udarnih jam in utrditev bankin bi omogočila varnejšo in prijetnejšo vožnjo po omenjeni cesti. Prometna varnost pa bi se povečala tudi za mimoidoče sprehajalce in kolesarje. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo trajno popravilo in sanacijo udarnih jam po postopku vročega asfaltiranja s predhodno odstranitvijo zgornjega sloja asfalta. Z omenjenim postopkom bi se udarne jame sanirale na dolgoročen način, kar bi ugodno vplivalo tako na proračun občine kot na zadovoljstvo in varnost občanov in vaščanov. 

Za utrditev bankin predlagamo strokovno sanacijo po veljavni zakonodaji o gradnji cest, ta vsebuje strojno utrditev podlage in nasutje ter strojno utrditev nasutja. Utrditev bankin bo še dodatno povečala varnost vožnje na omenjeni cesti. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

 

Aktivnosti, ki bi bile potrebne za sanacijo udarnih jam: 

  • mehanska odstranitev zaplat zgornjega sloja asfaltnega cestišča,
  • kontrola in po potrebi tudi sanacija spodnjega sloja cestišča,
  • nanos vročega bitumenskega premaza,
  • strojno polaganje novega asfalta,
  • utrjevanje z valjarjem. 

Aktivnosti, ki bi bile potrebne za utrditev bankin: 

  • strojna utrditev podlage,
  • nasutje in strojna utrditev nasutja na bankinah. 

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Gre za cesto - parcelne številke 433/4, 673 in 672, vse k.o. Žlebe. Cesto je potrebno urediti do konca parcelne številke 672 ali raje kakšen meter čez (parcelna številka 695), saj je globoka udarna jama, ki povzroča neprijetno vožnjo in škodo na vozilih ravno ob koncu parcelne številke 672 (pri hišni številki Žlebe 77). 

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Sanacija je potrebna čimprej. 

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ne.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov