Otroško igrišče (Stari grad)

Marjan Mali1  –  05. 05. 2021  –  KS Smlednik

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Otroško igrišče. Posodobitev.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Zamenjava gugalnice ki nima ustreznega certifikata. Dodatna igrala na določenem

prostoru. Sanacija obstoječih ostalih igral - zaščita z ustreznimi premazi.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Nakup nove gugalnice z toboganom in podlaga, nekaj dodatnih igral.

 

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Prijekt se izvaja na otroškem igrišču na sterem gradu v Smledniku na parc. št.635

k.o. Smlednik. Parcela je last TD Smlednik.

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 7. 2021 in 31. 12. 2022.

Projekt naj bi se izvedel od 1.7.2021 do 10.08.2021. projekt naj bi se izvedel čim prej zarradi varnosti.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Drugih virov financiranja ni. Vsa postavitvena dela in ureditev okolice nove postavitve bo uredilo TD Smlednik z prostovoljnim delom.

Vrednost projekta

4500 €