Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Strokovna komisija je ocenila, da predlagana vrednost projekta ni ustrezna in da predlagani projekt presega zgornjo dovoljeno vrednost 20.000 EUR za posamičen predlog, zato je predlog izločen iz glasovanja.


Asfaltiranje ceste na Planini

Mladina s Planine Mladina s Planine  –  07. 05. 2021  –  Polhograjci 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Po vsakem dežju odnese del ceste (pesek), ob tem nastajajo jame in večja količina vode zamaši kanalete, katere so prav tako v zelo slabem stanju. Vsaka ponovna ureditev cestišča z nasutjem dodatnega peska in utrditvijo, bremeni občinski proračun za dodatnih cca. 1.000,00€. Neurejeno cestišče povzroča okvare na vozilih, dvigovanje prahu, večje količine peska v dolini, stalno krpanje lukenj, zamašene kanalete ter posledično slabo voljo pri domačinih in obiskovalcih. 

Predlagamo celostno ureditev cestišča z ureditvijo odvajanja meteornih voda in asfaltiranja.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo  celostno ureditev cestišča z ureditvijo odvajanja meteornih voda in asfaltiranja.

Bistvo predloga je, da se dolgoročno uredi cesto, kar bi ugodno uplivalo na kvaliteto življenja domačinov, predvsem pa na proračun občine Medvode.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Celostna ureditev cestišča:

- ureditev odvajanja meteornih voda

- strokovna utrditev podlage

- strojno polaganje novega asfalta

- utrjevanje z valjarj

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Parcelna številka 695, K.O. Žlebe

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Čimprej. 

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Po dogovoru. 


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov